Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh máy Scan

Phòng ban: Trung tâm kinh doanh 

Số lượng tuyển: 02