Cổng thông tin điện tử do GB phát triển và triển khai có khả năng cài đặt, vận hành trên mọi nền tảng (Linux, Window,...; có thể khai thác hiệu quả với nhiều loại trình duyệt phổ biến, chạy từ nhiều hệ thống máy tính khác nhua như: Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, Opera, Cốc cốc,...