Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII. Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại Hội Công đoàn Công ty ngày 03/11/2020 của Phòng Hành chính Nhân sự xây dựng, được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Công ty CP tích hợp hệ thống thông tin toàn cầu GB đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 Đại hội được tổ chức vào 15h30 ngày 06/11/2020 và kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã thảo luận và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020– 2023 gồm các nội dung:
1, Tuyên truyền giáo dục thực hiện nội quy, quy định của Công ty; phấn đấu hàng năm số vi phạm nội quy, quy định không quá 1% trong tổng số lao động của Công ty.
2, Trích và nộp kinh phí Công đoàn đạt 100% theo quy định,...
Danh sách bầu cử trong BCH Công đoàn lần thứ I - Nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 16 đồng chí. Trong cuộc họp, BCH đã thống nhất đã bầu ông Lương Thế Duy, người có số phiếu bầu cáo nhất giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Lần lượt hai ủy viên trong BCH là bà Trần Thị Xoan và bà Vũ Thị Thanh Huyền.
                               
                                          3 đồng chí có số phiếu cao nhất đã đắc cử trong BCH Công đoàn Công ty lần thứ I - Nhiệm kỳ 2020-2023

Một số hình ảnh trong Đại hội Công đoàn: